Kehityskumppanuusmalli

Kehityskumppanuusmalli lukiokoulutuksen globaalikasvatuksen kehittämiseen

 

IMG_0985

Let´s get global –hankkeen aikana on syntynyt kehityskumppanuusmalli, joka antaa rakennusosia paikalliseen, kansallisen ja globaaliin yhteistyöhön globaalien kehityskysymysten parissa ja mahdollistaa globaalin vastuun kantamisen ja maailmankansalaisena kasvamisen.

Let´s get global -hanke on Unesco-koulujen (Vaasan lyseon lukion, Jyväskylän Lyseon lukion ja Helsingin kielilukion) ja globaalien kehityskysymysten parissa toimivien järjestöjen (Plan Suomen, Suomen Pakolaisavun ja Caring Handsin sekä Suomen YK-liiton) globaalikasvatuksen hanke, jossa kannetaan globaalia vastuuta, rakennetaan kehityskumppanuutta pohjoisen ja etelän nuorten välillä ja kasvetaan maailmankansalaisina.

Kehityskumppanuusmalli mallintaa Let´s get global -hankkeen aikana luotua yhteistyötä globaaleista kehityskysymyksistä kiinnostuneiden järjestöjen ja pohjoisen ja etelän nuorten välillä ja kokoaa hankkeen aikana syntyneet toimintatavat prosessiksi, jonka avulla koulut voivat kehittää globaalikasvatusta ja tehdä yhteistyötä käsitellessään globaaleja kehityskysymyksiä ja Agenda2030-tavoitteita.

Kehityskumppanuusmallin eri tasoja voi soveltaa koulujen oman tarpeen mukaan ja sen yhteydessä on mahdollista hyödyntää tehokkaasti erilaisia tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja ohjelmia. Kehityskumppanuusmalli on sovellettavissa niin peruskouluihin kuin lukiokoulutukseen.

Kehityskumppanuusmalli perustuu yhteistyöverkostojen rakentamiselle ja edellyttää kussakin tapauksessa oman koulukohtaisen verkoston rakentamista ja hanketoimijoiden kanssa asioista sopimista. Kehityskumppanuusmallin eri vaiheita voi hyödyntää kuitenkin verkostoitumisen ja yhteistyön tekemisen ja syventämisen välineenä. Kehityskumppanuusmallin käyttöönotto edellyttää resursseja koordinointiin ja yhteistyön toteuttamiseen. Kehityskumppanuusmallin yksittäisiä vaiheita voidaan kuitenkin integroida innovatiivisesti esimerkiksi jo olemassa oleviin kursseihin ja koulun toimintaan.

Let´s get global -hankkeen aikana on onnistuttu oikeasti luomaan yhteistyötä pohjoisen ja etelän nuorten kesken yhteistyössä suomalaisten Unesco-koulujen ja järjestöjen kanssa. Syntynyt verkosto ja oppimisympäristö ovat toimineet alustana globaalin vastuun ottamiselle ja kantamiselle ja samalla maailmankansalaisen tietojen ja taitojen syventämisen. Tietämys kestävän kehityksen tavoitteista ja kehitysyhteistyön tekemisen periaatteista on syventynyt. Samalla niin opiskelijat kuin opettajatkin ovat saaneet tärkeitä vaikuttamisen kokemuksia.

WP_20180121_14_09_38_Pro

Let´s get global -hankkeessa opimme, että pohjoisen ja etelän nuoret ovat samassa veneessä. Meidän pitää yhdessä ratkoa globaaleja kehitykseen liittyviä ongelmia. Muuten Agenda2030-tavoitteita ei saavuteta.

Kehityskumppanuusmallin vaiheet:

I Verkostoituminen ja kumppanien etsintä sekä yhteistyöstä sopiminen

GlobaalikasvatusTET järjestöissä on hyvä tapa tutustua globaalien kehityskysymysten parissa toimiviin järjestöihin. Vierailut mahdollistavat globaalien kehityskysymysten parissa työskenteleviin järjestöihin tutustumisen ja verkostoitumisen niiden kanssa. Järjestöissä vierailevat opiskelijat tuovat koululle myös tuliaisina uusia globaalikasvatuksen materiaaleja ja toimintamalleja. GlobaalikasvatusTET:iä voi käyttää myös verkostoitumisen välineenä. Vierailujen yhteydessä verkostoidutaan järjestökentän toimijoiden kanssa ja päästään sopimaan yhteistyöstä, joka palvelee molempia osapuolia ja järjestön ajamia tavoitteita. Koska järjestöt ovat sitoutuneet Agenda2030-tavoitteisiin, tulevat ne luonnollisesti osaksi vierailua ja yhteistyötä. GlobaalikasvatusTET yhdistää globaali- ja työelämä- sekä kansalaiskasvatuksen uudella tavalla.

YK-liitossaTETssä

Let´s get global -hankkeessa verkostoa vahvistettiin GlobaalikasvatusTET:ssä vierailemalla Suomen YK-liitossa, Planissa ja monessa muussa järjestössä. Samalla opittiin järjestöjen tekemästä kehitysyhteistyöstä ja Agenda2030-tavoitteista. Tuliaisina vierailuilta tuli uusia globaalikasvatuksen käytäntöjä kouluun.

Vaihtoehtoisesti järjestöjen kanssa voi toteuttaa GlobaalikasvatusWORKSHOPin, jossa voi syventää järjestöjen ja koulujen yhteistyötä esimerkiksi yhteisten globaalikasvatuksen oppimateriaalien tekemisestä. GlobaalikasvatusWORKSHOP tarjoaa järjestöille mahdollisuuden kuulla opiskelijoita ja opettajia ja yhdessä heidän kanssaan suunnitella paremmin globaalikasvatuksen oppimateriaaleja koulujen tarpeisiin. Kouluille ja opiskelijoille malli tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan järjestöjen tekemään globaalikasvatustyöhön. Opiskelijoille ja opettajille tarjoaa mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa. On hyvä muistaa, että globaalikasvatuksen opetusmateriaalien suunnittelu on myös osa tärkeää vaikuttamistyötä, jolla edistetään Agenda2030-tavoitteiden toteutumista. GlobaalikasvatusWORKSHOP on myös keino verkostoitua järjestöjen kanssa.

WP_20170518_12_58_03_Rich

Let´s get global -hankkeessa toteutettiin GlobaalikasvatusWORKSHOP Suomen Pakolaisavun kanssa. Workshopissa tutustuttiin järjestöön ja vahvistettiin koulujen suhdetta järjestöön.

 

II YK2030 kestävän kehityksen tavoitteet yhteisenä missiona

Let´s get global -hankkeen aikana syntyi malli Let´s get global –päivistä, joka on Unesco-koulujen yhteinen tapaaminen, jossa käsitellään globaaleja kehityskysymyksiä ja teemoja ja hyödynnetään globaalien kehityskysymysten parissa työskentelevien järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. Yhteiset globaalikasvatuksen päivät mahdollistavat ideoiden ja osaamisen jakamisen koulujen ja järjestöjen välillä ja verkostoitumisen.

WP_20171006_10_07_16_Pro

Jyväskylän lyseon lukion ja Vaasan lyseon lukion opiskelijat keskustelevat etnografista metodia hyödyntäen YK2030 kestävän kehityksen tavoitteista. Tavoitteena on valita itselle tärkeä kestävän kehityksen tavoite ja lähteä syventämään sitä antropologisin menetelmin.

Let´s get global -päivillä Jyväskylässä syksyllä 2017 toteutettiin Agenda2030-ryhmätyötehtävä, jonka avulla tutustuttiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Sitä voidaan käyttää GlobaalikasvatusTETin jälkeen työstettäessä kestävän kehityksen tavoitteita ajatuksiksi ja vaikuttavaksi toiminnaksi nuorten omassa arjessa ja laajemmin kouluyhteisössä. Ryhmätyössä lähestytään Agenda2030-tavoitteita kulttuuriantropologin käyttämin menetelmin eli pyritän ymmärtämään tavoitteiden toteutumisen tiellä olevia esteitä osana kulttuuria ja samalla pohtia, miten tavoitteita voisi osana ihmisyhteisöjen kulttuuria myös paremmin edistää. Tehtävän kautta pyritään luomaan myös toimenpiteitä tavoitteiden toteuttamiseksi kouluissa.

WP_20171005_15_12_07_Rich

Jyväskylän Let´s get global -tapaamisessa 6.10.2017 otettiin ensimmäisen kerran SKYPE-yhteys Ugandaan Kampalaan Planin Smartup Factoryn nuoriin. Heidän kanssaan hankkeen aikana on rakennettu ja syvennetty kehityskumppanuutta ja ratkottu kestävän kehityksen kysymyksiä.

Let´s get global -hankkeessa Helsingin yliopiston kulttuuriantropologi Soila Laivo kokosi antropologien käyttämän etnografisen menetelmän keskeiset periaatteet Etnografiaoppaaseen. Etnografista tutkimusmenetelmää voidaan hyödyntää Agenda2030-ryhmätyötehtävässä, mutta myös välineenä koulujen kansainvälisissä hankkeissa, joissa tehdään yhteistyötä monien kulttuurien kanssa. Etnografinen tutkimusmenetelmä soveltuu erinomaisesti myös kotikansainvälisyyden tarpeisiin. Sitä voidaan käyttää myös oman kulttuurin käsitysten ja tapojen reflektoivaan tarkasteluun monissa eri yhteyksissä.

WP_20171005_13_34_19_Rich

Helsingin yliopiston kulttuuri- ja sosiaaliantropologi Soila Laivo kertoo opiskelijoille, mitä on antropologien kenttätutkimuksessa käyttämä entnografinen metodi.

 

III Matka Ugandaan ja kehityskumppanuuden syventäminen

Vaasan lyseon lukion ja Jyväskylän lyseon lukion opettajat ja opiskelijat tekivät koulutus- ja verkostoitumismatkan Ugandaan 15.–22.1.2018. Matkan aikana vierailtiin Planin Smartup Factoryssa, jossa kahden päivän aikana tutustuttiin paikan toimintaan, vierailtiin läheisessä slummissa ja tehtiin ryhmätöitä Agenda2030 tavoitteista.

WP_20180117_12_58_44_Pro

Agebda2030-ryhmätyö käynnissä Planin Smartup Factoryssa Kampalassa Ugandassa. Pohjoisen ja etelän nuoret kohtasivat ja keskustelivat itselle tärkeistä kestävän kehityksen tavoitteista ja esteistä niiden toteutumisen tiellä. Yhdessä aktiivisesti haettiin ratkaisuja tavoitteiden toteuttamiselle ja yhteistyölle.

Ugandan verkostoitumis- ja hankematkan aikana sovittiin Planin Smartup Factoryn kanssa SmartPAD-projektista, joka on pohjoisen ja etelän nuorten yhteinen hanke Agenda2030-tavoitekohta 4 ja 5 edistämiseksi. Matkalla sovittiin, että Smartup Factoryn nuoret alkavat valmistaa kierrätettäviä terveyssiteitä tytöille, että he voivat jatkaa koulunkäyntiään myös kuukautisten aikana. Samalla kun siteitä jaetaan ja niiden valmistamista opetetaan työpajoissa, voidaan kertoa tytöille seksuaalioikeuksista. Tällä voidaan ehkäistä teiniavioliittoja ja teiniraskauksia. Näin tytöt voivat keskittyä paremmin koulunkäyntiin.

facebook_1539593456235

Planin Smartup Factoryn ja Unesco-koulujen yhteinen hanke on SmartPAD-projekti, jonka tavoitteena on varmistaa tyttöjen koulunkäynnin jatkuminen myös kuukautisten aikana.

Hankekoulut Suomessa ovat taas keskittyneet varojen keräämiseen Planin Smartup Factoryn käyttöön terveyssiteiden materiaalien ja esimeriksi ompelukoneiden hankkimiseksi. Yhteydenpitoa ja aiheen käsittelyä Planin SmartupFactoryn kanssa on jatkettu yhteisessä WhatsAPP-ryhmässä ja Skype-kokouksissa. SmartPAD-projektiin on haastettu mukaan muita Unesco-kouluja ja tätä varten laadittiin toimintaohje syksyllä 2018.

Matkalla tutustuttiin myös Suomen Pakolaisavun toimintaan Kampalan kaupunkipakolaisten parissa. Heidän kanssaan toteutettiin roskien siivouskampanja. Caring Handsissä perehdyttiin yrityksen perustamiseen köyhyyden kierteen katkaisemiseksi ja tehtiin vapaaehtoistyönä paperista helmiä. Lisäksi matkalla perehdyttiin laajasti paikalliseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, historiaan ja uskontotilanteeseen. Uganda on kehittyvä talous, jossa ihmisten tuloerot ovat valtavat. Köyhimmässä asemassa olevilla ei ole mahdollisuutta koulutukseen.

siivoustalkoot

Suomen Pakolaisavun vieraana tehtiin vapaaehtoistyötä ja osallistuttiin siivoustalkoisiin Kampalan kaupunkipakolaisten kanssa.

WP_20180119_12_40_20_Pro

Caring Handsissä tehtiin kokeiltiin paperikorujen valmistamista ja päästiin ostamaan myös valmiita koruja. Hanketoimijat ovat jatkaneet korujen myyntiä vapaaehtoistyönä Suomessa ja ohjanneet saadut varat järjestön toiminnan tukemiseen Kampalassa Ugandassa.

 

IV Luotujen käytäntöjen toimeenpano ja juurruttaminen

Hankekouluihin on perustettu globaalikasvatuksen Let´s get global -ryhmiä, joihin on rekrytoitu mukaan opiskelijoita. Ryhmien toiminnassa on hyödynnetty Planin Smartup Factoryn toimintaperiaatteita, joissa korostuvat osallistaminen ja vaikuttaminen sekä yhdessä innovointi ja tekeminen. Ryhmiin on pyritty rekrytoimaan mukaan maahanmuuttajataustaisia nuoria. Lisäksi ryhmät pyrkivät löytämään keinoja siihen, miten nuoret voivat olla toistensa tukena, jotta opiskelun esteet, kuten yksinäisyys ja syrjäytymisriski vähenisivät.

Ryhmien tavoitteena on edistää laajasti Agenda2030 tavoitteiden toteutumista omissa kouluissa ja olla mukana toimeenpanemassa globaalikasvatuksen käytäntöjä. Ryhmät ovat kertoneet myös kouluissa Ugandassa kokemastaan ja näkemästään koulun muille opiskelijoille ja kouluissa vierailleille ulkomaalaisille vierailijoille. Ryhmät ovat aktiivisesti keränneet varoja myös Planin Smartup Factryn terveyssidekampanjaan, mutta myös Caring Handsille ja Suomen Pakolaisavulle. Lisäksi on tehty kansalaisaloite muovijätteen kierrättämisen edistämiseksi Suomessa.

27460050_814521095407763_3222913951155801662_n[1]

Jyväskylän Let´s get global -ryhmä kertoo hankkeessa opitusta ja koetusta koulussa vierailleille ulkomaisille vieraille.

unesco003

Myyntipöytä valmistuu Unesco-koulupäiville syksyllä 2018. Samassa tilaisuudessa Let´s get global -hanke esittäytyi ja kertoi hankkeesta ja sen etenemisestä muille Unesco-kouluille.

llg006

Let´s get global -päivillä Vaasassa syksyllä 2018 tehtiin kansalaisaloite muovijätteen kierrätyksen helpottamiseksi ja tehostamiseksi. Kansalaisaloite oli kolmen Unesco-koulun Let´s get global -ryhmän voimannäyttö yhteistyön voimasta ja mahdollisuuksista.

 

 

Mainokset